Biovision

Catalog no.: K1013-25
Product name: DiaEasy Dialyzer (3 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 370.00 EUR
Catalog no.: K1013-100
Product name: DiaEasy Dialyzer (3 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 849.00 EUR
Catalog no.: 1017-5
Product name: DiaEasy Dialyzer (3 ml) SuppoRoom Temperatureing trays
Size: 3X5 trays
Price: 285.00 EUR
Catalog no.: 1017-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (3 ml) SuppoRoom Temperatureing trays
Size: 2X10 trays
Price: 300.00 EUR
Catalog no.: 1018-5
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) Floating racks
Size: 05 racks
Price: 150.00 EUR
Catalog no.: 1018-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) Floating racks
Size: 2X10 racks
Price: 250.00 EUR
Catalog no.: K1017-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 10 tubes
Price: 315.00 EUR
Catalog no.: K1017-25
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 25 tubes
Price: 549.00 EUR
Catalog no.: K1017-100
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1320.00 EUR
Catalog no.: K1018-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 2X10 tubes
Price: 310.00 EUR
Catalog no.: K1018-25
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 325.00 EUR
Catalog no.: K1018-100
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 705.00 EUR
Catalog no.: K1019-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 2X10 tubes
Price: 310.00 EUR
Catalog no.: K1019-25
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 325.00 EUR
Catalog no.: K1019-100
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 705.00 EUR
Catalog no.: 1019-5
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) SuppoRoom Temperatureing trays
Size: 05 trays
Price: 150.00 EUR
Catalog no.: 1019-10
Product name: DiaEasy Dialyzer (800 µl) SuppoRoom Temperatureing trays
Size: 2X10 trays
Price: 250.00 EUR
Catalog no.: K1011-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 1 kDa
Size: 10 tubes
Price: 365.00 EUR
Catalog no.: K1011-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 1 kDa
Size: 25 tubes
Price: 762.00 EUR
Catalog no.: K1011-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 1 kDa
Size: 100 tubes
Price: 2220.00 EUR
Catalog no.: K1008-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1008-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1008-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1002-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1002-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1002-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1005-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1005-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1005-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: 1000-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10, 15, 20 ml) Floating racks
Size: 5 racks
Price: 104.00 EUR
Catalog no.: 1000-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (10, 15, 20 ml) Floating racks
Size: 10 racks
Price: 137.00 EUR
Catalog no.: K1010-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 1 kDa
Size: 10 tubes
Price: 365.00 EUR
Catalog no.: K1010-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 1 kDa
Size: 25 tubes
Price: 762.00 EUR
Catalog no.: K1010-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 1 kDa
Size: 100 tubes
Price: 2220.00 EUR
Catalog no.: K1007-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1007-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1007-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1001-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1001-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1001-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1004-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1004-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1004-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (15 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1009-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 1 kDa
Size: 10 tubes
Price: 365.00 EUR
Catalog no.: K1009-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 1 kDa
Size: 25 tubes
Price: 762.00 EUR
Catalog no.: K1009-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 1 kDa
Size: 100 tubes
Price: 2220.00 EUR
Catalog no.: K1006-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1006-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1006-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1000-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1000-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1000-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1003-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 181.00 EUR
Catalog no.: K1003-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 344.00 EUR
Catalog no.: K1003-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (20 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: 1020-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) Floating racks
Size: 5 racks
Price: 88.00 EUR
Catalog no.: 1020-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) Floating racks
Size: 10 racks
Price: 104.00 EUR
Catalog no.: K1021-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 12-14 kDa
Size: 10 tubes
Price: 115.00 EUR
Catalog no.: K1021-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 12-14 kDa
Size: 25 tubes
Price: 197.00 EUR
Catalog no.: K1021-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 12-14 kDa
Size: 100 tubes
Price: 480.00 EUR
Catalog no.: K1022-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 25 kDa
Size: 10 tubes
Price: 197.00 EUR
Catalog no.: K1022-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 25 kDa
Size: 25 tubes
Price: 349.00 EUR
Catalog no.: K1022-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 25 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1023.00 EUR
Catalog no.: K1020-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 115.00 EUR
Catalog no.: K1020-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 197.00 EUR
Catalog no.: K1020-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 480.00 EUR
Catalog no.: 1028-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) Supporting trays
Size: 5 trays
Price: 88.00 EUR
Catalog no.: 1028-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (250 µl) Supporting trays
Size: 10 trays
Price: 104.00 EUR
Catalog no.: 1016-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) Floating racks
Size: 5 racks
Price: 110.00 EUR
Catalog no.: 1016-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) Floating racks
Size: 10 racks
Price: 142.00 EUR
Catalog no.: K1014-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 10 tubes
Price: 158.00 EUR
Catalog no.: K1014-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 25 tubes
Price: 289.00 EUR
Catalog no.: K1014-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 12-14 kDa
Size: 100 tubes
Price: 810.00 EUR
Catalog no.: K1015-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 25 kDa
Size: 10 tubes
Price: 251.00 EUR
Catalog no.: K1015-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 25 kDa
Size: 25 tubes
Price: 490.00 EUR
Catalog no.: K1015-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 25 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1480.00 EUR
Catalog no.: K1012-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 10 tubes
Price: 158.00 EUR
Catalog no.: K1012-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 289.00 EUR
Catalog no.: K1012-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 810.00 EUR
Catalog no.: K1016-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 50 kDa
Size: 10 tubes
Price: 251.00 EUR
Catalog no.: K1016-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 50 kDa
Size: 25 tubes
Price: 490.00 EUR
Catalog no.: K1016-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 50 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1480.00 EUR
Catalog no.: K1013-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 158.00 EUR
Catalog no.: K1013-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 289.00 EUR
Catalog no.: K1013-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 810.00 EUR
Catalog no.: 1017-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) Supporting trays
Size: 5 trays
Price: 99.00 EUR
Catalog no.: 1017-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (3 ml) Supporting trays
Size: 10 trays
Price: 132.00 EUR
Catalog no.: 1018-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) Floating racks
Size: 5 racks
Price: 88.00 EUR
Catalog no.: 1018-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) Floating racks
Size: 10 racks
Price: 104.00 EUR
Catalog no.: K1017-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 10 tubes
Price: 229.00 EUR
Catalog no.: K1017-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 25 tubes
Price: 484.00 EUR
Catalog no.: K1017-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 1 kDa
Size: 100 tubes
Price: 1322.00 EUR
Catalog no.: K1018-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 10 tubes
Price: 137.00 EUR
Catalog no.: K1018-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 25 tubes
Price: 240.00 EUR
Catalog no.: K1018-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 3.5 kDa
Size: 100 tubes
Price: 654.00 EUR
Catalog no.: K1019-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 10 tubes
Price: 137.00 EUR
Catalog no.: K1019-25
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 25 tubes
Price: 240.00 EUR
Catalog no.: K1019-100
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) MWCO 6-8 kDa
Size: 100 tubes
Price: 654.00 EUR
Catalog no.: 1019-5
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) Supporting trays
Size: 5 trays
Price: 88.00 EUR
Catalog no.: 1019-10
Product name: DiaEasy™ Dialyzer (800 µl) Supporting trays
Size: 10 trays
Price: 104.00 EUR